Samtalekultur på arbejde 8: Kollegial supervision

Print Friendly

fox-3707653_960_720

Kollegial supervision skaber en anden scene for udveksling på arbejdspladsen. Og denne anden scene baner vejen for friere og rigere kollegiale fællesskaber.
I kollegial supervision stiller vi os til rådighed for vores kollegas refleksion over sin egen praksis. Vi ‘følger med’, retter blikket den samme vej. Vi bliver optaget af et tema sammen, undersøger det sammen og bliver klogere sammen.
Det kan noget!
En kollegial supervision udvider altid den fælles erfarings- og videnspulje. Den faglige platform, vi står sammen på som kolleger, bliver større. Vi får både noget at gribe med og gribe om. Vores rækkevidde som fagprofessionelle udvides – og det er det, vi gerne vil!

 

Jeg afrunder serien om samtalekultur i arbejdslivet med samtaleformen kollegial supervision. Alt er naturligvis ikke sagt om samtalerne på arbejdspladsen; det er et område i kontinuerlig udvikling, som der kan siges og skrives meget om. Mit anliggende her har været at karakterisere forskellige samtaletyper med særligt fokus på, hvordan magten opererer. Når vi udvikler fornemmelsen for det, kvalificerer vi nemlig samtidigt vores mulighed for at skabe gode og respektfulde samtaler på den særlige arena, som arbejdspladsen er. Når jeg vælger netop kollegial supervision som den samtaleform, der klinger temaet ud her, er det for at pege på en mulighed, som i særlig grad har potentiale til at udvikle samtalekulturen. Ja, måske endda revolutionere den! Lad os kigge lidt nærmere på det.

At sætte scenen for kollegial supervision

At arbejde med kollegial supervision er en måde at kultivere den kollegiale samtale på. Kollegiale samtaler har det særlige udgangspunkt, at der ikke er et ulige magtforhold mellem kolleger. Det er, hvad vi kalder en symmetrisk relation. (Læs evt. mere om det her: Kollegiale samtaler). I kollegial supervision, som den praktiseres med en narrativ tilgang, er dette udgangspunkt kultiveret i forskellige samtalemetoder og -guides, som hjælper kolleger med sammen at udvikle faglige kompetencer og nysgerrighed samtidigt med, at dette udgangspunkt fastholdes. Samtaler er begivenheder, som altid udfolder sig i flere landskaber: Der er os, der taler sammen (relationerne og den sammenhæng, vi taler i), der er det, vi taler om (sagsindholdet), og der er måden, vi taler om det på. Det sidste er den form, den scene, vi skaber for arbejdet med samtalens indhold. Den kan sættes på mange forskellige måder, og den måde, vi vælger at sætte den på, vil altid samtidigt blive et udtryk for, ‘hvad vi har for med hinanden’ i samtalen.

Supervision handler om at understøtte faglig udvikling og dermed praksisudøvelsen. Supervisor hjælper fokuspersonen med at reflektere over sin egen praksis. Der er ingen vurdering indbygget; supervisor følges så at sige med fokuspersonen i hans/hendes tanker og overvejelser og arbejder for at udfolde og udvide fokuspersonens refleksionsrum med undersøgende spørgsmål. Supervisor har ikke andet for end dette. Hvor en række samtaleformer retter sig mod problemløsning, og dermed sætter supervisor i den position at skulle hjælpe med at løse et givent problem, retter supervisionen sig mod problemforståelse. Den arbejder for at udvide blikket: At se mere, opdage mere og dermed forstå mere.
I kollegial supervision stiller man sig altså til rådighed for sin kollega til en sådan proces. At man ‘følges med’ fremfor at ‘forsøge at løse’ betyder samtidigt, at man retter blikket den samme vej: Man bliver optaget af et tema sammen, undersøger det sammen, og … bliver klogere sammen. En kollegial supervision udvider derfor altid også den fælles erfarings- og videnspulje kolleger imellem. Den gør den faglige platform, man står sammen på som kolleger, større. Og alt imens den breder sig ud og vokser, styrker den enkelte kollga samtidigt sine færdigheder til at gribe faglige spørgsmål og bearbejde dem. Vores kollegiale refleksionsrum løfter sig. Vi får sprog for det vi gør; vi får både noget at gribe med og gribe om, og vores rækkevidde som fagprofessionelle udvides.

Sådan gør vi

Kollegial supervision kan praktiseres i mange formater. Med de rette samtaleredskaber kan 10 min. sammen med en kollega i en fredelig krog flytte bjerge; dvs. det kan ændre billedet af en aktuel situation, flytte opmærksomheden nye steder hen og dermed skabe muligheder for nye og andre ansatser ift. situationen. Det kan også praktiseres som et fælles udviklings- og refleksionsrum for et team eller en medarbejdergruppe, der sætter sig sammen nogle timer for netop at kultivere og udvikle deres praksis.
Uanset formatet er den symmetriske kollegiale relation udgangspunktet og det kit, der holder samtaleformen sammen. Vi er ‘i samme båd’, og vi kan bruge vores supervisions-redskaber på kryds og tværs imellem hinanden. Om vi er den kollega, der stiller sig til rådighed som supervisor, eller om vi er dén, der får mulighed for at vende nogle overvejelser eller en problematik, bliver mindre afgørende, når vi altid alle får et fagligt udbytte af situationen, og vi ikke har vurderinger og dermed a-symmetri imellem os. Her er der ingen sårbar eksponering af tvivl og usikkerhed. Rollerne hænger løst på os, og vi kan skifte dem ud på et øjeblik. Det handler netop ikke om de roller, vi har ift hinanden, men om det fælles tredje, som vi er sammen om at være nysgerrige eller undrende overfor.

Det kan give en vis mening at inddele den kollegiale supervisions-praksis i tre formål eller retninger, som ganske vist lapper over hinanden, men hvor accénten er forskellig :

  • Understøttende samtaler
    Samtaler der styrker en kollegas faglige fodfæste. Her er fokus på at udfolde og bekræfte bestræbelser og værdier i arbejdet samt at skabe rigere/mere fyldige fortællinger om arbejdet, som kan bringe erfaringsmassen frem og styrke fornemmelsen af egne færdigheder.
  • Undersøgende samtaler
    Samtaler der arbejder på at udvide blikket for og forståelsen af en given sag eller problematik. Disse samtaler kan med fordel praktiseres i teams og medarbejdergrupper, hvor alle kan beriges af de indsigter omkring praksis, som samtalen skaber.
  • Udforskende samtaler
    Samtaler der retter opmærksomheden mod at udvikle og udvide faglig kapacitet og dermed professionel identitet. Det er samtaler, der tager refleksionen et skridt videre og med en lidt forskende tilgang undersøger fundamentet for vores praksisudøvelse.

Det er vigtigt at følge konkrete metoder i den kollegiale supervision. Dette fordi de er gennemarbejdede og afprøvede ift at sikre det formål, de arbejder for. Vi kan fejlagtigt tro, at vi ved at ‘gøre hvad der falder os ind’, hvad der ‘virker naturligt’ eller ved at ‘følge vores mavefornemmelse’, kan opnå kvalitative samtaler. Da er vi nemlig oppe imod det massive udbud af normer, vaner og lokale kulturer, der vil foreskrive os at agere på bestemte måder. Og disse ‘måder’ skaber ikke nødvendigvis nye indsigter og ståsteder; tværtimod vil de meget nemt fastholde os i låste positioner. Der findes efterhånden et rigt materiale, som kan bruges til kollegial supervision – til forskellige formål og i den stilart, man foretrækker. (Bøgerne Kollegial sparring og supervision og Narrativ supervision og vejledning, begge fra Dispuks Forlag, giver fx gode eksempler på brugbare metoder)


Hvor bringer det os hen? 

Samtaleformen kollegial supervision introducerer en markant nytænkende tilgang til samtalerne på arbejdspladsen. Den ombryder vante forestillinger om, hvad og ikke mindst hvordan vi kan tale sammen om den praksis, vi er fælles om. Den skaber en anden scene for udveksling. Og denne anden scene baner vejen for friere og rigere kollegiale fællesskaber, som derved står stærkere i den fælles opgave. Det frihedsskabende og berigende virker også indadtil i arbejdspladsens egen kultur og skaber et andet og mere rubust fundament for de samtaler, hvor formelle magtforskelle er til stede, og hvor vi må agere gensidigt respektfuldt med det. Kollegial supervision fungerer som et vitalitets-boost lige ind i arbejdspladsens hjertekammer: De opgaver, som vi er sammen om, og som holder selve meningen for vores arbejdsindsats.
Rigtig god fornøjelse med berigende samtaler derude!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *